Trwa opracowywanie raportu diagnostycznego. Celem badań była analiza zasobów i potrzeb oddolnych inicjatyw lokalnych w gminie Klucze, umożliwiająca zdiagnozowanie potencjału społeczno - kulturowego i w perspektywie kilku miesięcy od ogłoszenia konkursu "Kultura OD-NOWA" zwiększenie udziału grup nieformalnych oraz wzmocnienie zaangażowania mieszkańców gminy w kształtowanie -  wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach – krajobrazu kulturowego gminy Klucze”. Na podstawie projektu grantu GOK Klucze sformułowane zostały pytania badawcze, które ogniskowały się na trzech zagadnieniach: opinii mieszkańców na temat życia kulturalnego w gminie, oczekiwanej ofercie kulturalnej i potencjale środowiska lokalnego.
 
Klucze, dnia 28.05.2021 r.

 
 Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jest realizatorem projektu „Kultura OD–NOWA”, w ramach którego zostanie przeprowadzone badanie społeczności lokalnej, a wynikiem tego działania będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze.
 
Zachęcamy więc Państwa do wypełnienia ankiety, która posłuży do wykonania diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy.
 
Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.