Jest nam ogromnie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Błysk i dźwięk w Papierniku” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia służącego  działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury:  sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego oraz rampy. Zakres zadania obejmuje – oprócz zakupu w/w sprzętu - również zakup kamery cyfrowej z mikrofonem i statywem.

Dzięki  zadaniu „Błysk i dźwięk w Papierniku” zakupiony zostanie sprzęt służący działalności kulturalnej, niezbędny do prowadzenia edukacji  artystycznej i kulturalnej, realizacji wydarzeń kulturalnych, a co za tym idzie - wielu nowych pomysłów. Projekt pozytywnie wpłynie na nowy image placówki kulturalnej, zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz ich upowszechnianie wśród wszystkich grup wiekowych.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury.

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18 serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Singing Kids. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe:

  • 7-9 lat
  • 10-12 lat
  • 13-15 lat
  • 16-19 lat

W każdej grupie wiekowej wyróżnione są dwie kategorie: soliści i  zespoły.

Ze względu na reżim sanitarny ilość zgłoszeń indywidualnych zostaje ograniczona do 80. Zgłoszenia zespołowe ograniczone zostają do 40. Decyduje kolejność zgłoszeń w każdej z kategorii. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń na stronie internetowej organizatora pojawi się stosowna informacja.

Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki w języku angielskim.

Zgłoszenie chętnych do konkursu do dnia 21 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa oraz karty zgłoszeń na stronie MDK DH: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy

 

 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jest realizatorem projektu „Kultura OD–NOWA”, w ramach którego zostanie przeprowadzone badanie społeczności lokalnej, a wynikiem tego działania będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze.
Zachęcamy więc Państwa do wypełnienia ankiety, która posłuży do wykonania diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy.
 
Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

 
Trwa opracowywanie raportu diagnostycznego. Celem badań była analiza zasobów i potrzeb oddolnych inicjatyw lokalnych w gminie Klucze, umożliwiająca zdiagnozowanie potencjału społeczno - kulturowego i w perspektywie kilku miesięcy od ogłoszenia konkursu "Kultura OD-NOWA" zwiększenie udziału grup nieformalnych oraz wzmocnienie zaangażowania mieszkańców gminy w kształtowanie -  wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach – krajobrazu kulturowego gminy Klucze”. Na podstawie projektu grantu GOK Klucze sformułowane zostały pytania badawcze, które ogniskowały się na trzech zagadnieniach: opinii mieszkańców na temat życia kulturalnego w gminie, oczekiwanej ofercie kulturalnej i potencjale środowiska lokalnego.
 
Klucze, dnia 28.05.2021 r.
 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uprzejmie informuje, że od 5 maja 2021 r. działalność wszystkich sekcji artystycznych i zespołów będzie prowadzona w budynku  Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1, tel. 32 6428005.

Zmiana miejsca realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury spowodowana jest  rozpoczynającym się remontem Domu Kultury w Kluczach.

O terminie wznowienia zajęć będziemy informować. Prosimy śledzić nasz fanpage i stronę internetową www.gokklucze.pl