20.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się wykład w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA - projektu realizowanego na Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach modułu "Na ścieżce do zdrowia, urody i sprawności" wykład z zakresu dietetyki i zasad zdrowego żywienia wygłosiła dr hab. Barbara Gawdzik.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.