2023 r.

"EDUKACYJNA EKO PRZYGODA"

W ramach projektu zorganizowano warsztaty twórcze i zajęcia plenerowe promujące recykling:  wycieczki edukacyjno - ekologiczne do lasu i plenerowe warsztaty "Las w słoiku",  wystawy wraz z eko warsztatami oraz warsztaty edukacyjno-ekologiczne na Pustyni Błędowskiej.

Czas trwania projektu: 25.06.2023 – 29.09.2023

Dofinansowano ze środków Fundacji Cemex FABRYKA EKO POMYSŁÓW

 

"RÓWNOŚĆ - WOLNOŚĆ - NIEPODLEGŁOŚĆ"

W ramach projektu zorganizowano cyklu wydarzeń o charakterze historyczno – kulturowo – artystycznym oraz edukacyjnym, mających na celu włączenie mieszkańców gminy Klucze i innych gmin powiatu olkuskiego w obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego:  konkurs literacko–plastyczny: konkurs literacki – dla uczniów szkół średnich powiatu olkuskiego, stacjonarny konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze i uczestników pozaszkolnych zajęć plastycznych z ośrodków kultury powiatu olkuskiego, rekonstrukcja obozu powstańców oraz epizodu bitwy pod Golczowicami https://www.youtube.com/watch?v=DoXxT_JigMk,  spacer/ wycieczka tematyczna z przewodnikiem pn. „Szlak Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej”, wystawa pokonkursowa, projekcja  filmu „Szwadron”, wykłady, warsztaty, wystawa o powstaniu styczniowym.

Czas trwania projektu: 01.02.2023 – 20.11.2023.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

 

"KLUCZE W BARWACH BIAŁO - CZERWONYCH" - GOK KLUCZE

W ramach zadania zorganizowane zostały wykłady/ warsztaty edukacyjno – plastyczne dla najmłodszych, a dla wszystkich mieszkańców gminy Klucze  wspaniały koncert pn. „Wydarzenie Wrześniowe”https://www.youtube.com/watch?v=uQP-_ynwJqU. Celem projektu "Klucze w barwach biało - czerwonych" było podniesienie stanu wiedzy mieszkańców gminy Klucze o Symbolach Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania projektu: 24.04.2023 - 30.09.2023

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

 


2022 r.

"KULTURA-FOLKLOR-TRADYCJA" - GOK KLUCZE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022. 

 • W ramach projektu zorganizowano wydarzenia: Sobótka, Noc Świętojańska, Święto Plonów, wykłady etnograficzne i warsztaty, wzmocniło się więc  uczestnictwo w edukacji regionalnej. Zorganizowane działania były odpowiedzią na potrzeby, zarówno młodszego, jak i starszego pokolenia. Wszystkie przyniosły efekty w postaci nabycia wiedzy i odtworzenia dawnych  zabawek i zabaw dla dzieci, obrzędu dożynkowego, tradycyjnych potraw, wigilii Św. Jana, Sobótki na Zielone Świątki oraz wykonania wianków świętojańskich, tradycyjnych wieńców dożynkowych w kształcie korony, ozdób dożynkowych, bukietów z ziół, krakowskich korali oraz plecionych koszyczków. Podczas wspólnych spotkań wykształciła się współpraca międzypokoleniowa, a przypomniane dawne zwyczaje, obyczaje  i obrzędy ludowe zespoliły pokolenia, łącząc je silną więzią.  Poprzez współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, dziećmi i młodzieżą, twórcze spędzanie wolnego czasu stało się okazją do tworzenia kultury regionalnej, zachowania i pomnażania regionalnego dziedzictwa kulturowego.

 

"KULTURA NA PUSTYNI" - GOK KLUCZE

Dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka Pomysłów” – edycja 2022.

 • W ramach projektu pn. "Kultura na Pustyni" dla dzieci oraz młodzieży z gminy Klucze i z Ukrainy zorganizowano warsztaty plecionkarskie, bębniarskie, rajdy po Pustyni Błędowskiej (z przewodnikiem), połączone z warsztatami plastycznymi, a na zakończenie projektu kino w plenerze.

 

„ODKRYWAMY TALENTY I PASJE” - GRUPA "DLA JAROSZOWCA", GOK KLUCZE, LKS "UNIA" JAROSZOWIEC

Dofinansowano ze środków Lokalnego Programu Grantowego Gminy Klucze. Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze.

 •  W ramach projektu zorganizowano dla dzieci warsztaty z robotyki, a dla dorosłych mieszkańców warsztaty teatralne. Uczestnicy warsztatów teatralnych spędzali czas ciekawie i twórczo, przeżywając wspaniałą przygodę z teatrem, a finałem tych działań był spektakl  pt. "Poskromienie złośnicy".

 

"TAKI BYŁ IGNACY" - GOK KLUCZE

Dofinansowano w Programie Grantowym ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA, ogłoszonym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

 • W ramach projektu Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizował GMINNY KONKURS „Taki był Ignacy…” - jeden dzień z życia Ignacego Łukasiewicza pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Klucze. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy klucze - klasy IV-VIII i polegał na przygotowaniu 15-20 minutowej inscenizacji słowno-muzycznej,  realizującej główny temat konkursowy (Jeden dzień z życia Ignacego Łukasiewicza). Przesłuchania konkursowe odbyły się 22. 11.2022 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu. 27.11.2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Gminnym Konkursie pn. "Taki był Ignacy..." - jeden dzień z życia Ignacego Łukasiewicza.1.12.2022 r. w ramach projektu pn." Taki był Ignacy...", realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach został zorganizowany wyjazd do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, jako docenienie wkładu wszystkich uczestników w przygotowanie montaży słowno-muzycznych na konkurs. Wycieczka była uwieńczeniem zarówno projektu, jak i Gminnego Konkursu.W wyjeździe wzięli udział uczniowie 7 szkół podstawowych z terenu gminy Klucze wraz z nauczycielami, którzy przygotowali inscenizacje konkursowe. Na zakończenie pobytu w Bóbrce wszyscy otrzymali od realizatora projektu pamiątkowe gadżety.

 

 

 


 

2021 r.

"MUZYKA ŁĄCZY NAS" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • Projekt zakłada organizację zajęć warsztatowych indywidualnych i grupowych, naukę śpiewu dla nowych członkiń kluczewskiego Chóru Żeńskiego „Enigma”, udziału chóru w Międzynarodowym Festiwalu i konkursie w Barcelonie oraz koncertach w Kluczach i Krzeszowicach, na którym Chór ‘Enigma” zaprezentuje  swój nowy repertuar opracowany podczas zajęć warsztatowych. Chór stwarza warunki do tworzenia i poznawania kultury oraz historii. Dzięki pieśniom chórzystki poznają tradycje i wartości kultury narodowej. Udział w próbach i występach chóru, to rozwijanie pasji i talentów muzycznych, twórcze i kreatywne spędzenie wolnego czasu oraz dzielenie się śpiewem z innymi… 

 Dofinansowanie w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2021 r. pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.

 

  

„SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE OŚWIĘCIMSKIM” - GOK KLUCZE

 • Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych u pracowników Gminnych Samorządowych Ośrodków Kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego instytucji kultury biorących udział w projekcie. Przyczyni się to do stworzenia trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie aktywności cyfrowej, jak również podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie w/w instytucji kultury  i wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie

 

"KULTURA, FOLKLOR, TRADYCJA" - Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • projekt polega na zachowaniu, popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarze wiejskim, jakim jest gmina Klucze poprzez organizację inicjatyw kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor, a także promocję lokalnej twórczości

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

"ZAPATRZENI W PRZESZŁOŚĆ..." - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 •   główne działania projektowe,  to: współorganizacja XXV Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Szlakiem Walk Legionistów” oraz uroczyste uczczenie 105 rocznicy bitwy pod Krzywopłotami 

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

"PAMIĘTAMY O PRZESZŁOSCI" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • dofinansowanie w ramach Otwartego Konkurs Ofert Ministra Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn. Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich

W ramach projektu powstał film  https://www.facebook.com/otwarci.bydlin/videos/1047891206040363  z inscenizacji historycznej III Powstania Śląskiego na przykładzie walczących stron.

 

 

"BŁYSK I DŹWIĘK W PAPIERNIKU"

 • dofinansowanie  na realizację zadania  w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia służącego  działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury:  sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego oraz rampy. Zakres zadania obejmuje – oprócz zakupu w/w sprzętu - również zakup kamery cyfrowej z mikrofonem i statywem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 "KULTURA OD-NOWA"

 •  realizacja zadania jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje przeprowadzenie badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze. W oparciu o rezultaty przygotowanej diagnozy zostanie zorganizowany konkurs na inicjatywy lokalne.

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021


2020 r.

"MATECZNIK TRADYCJI" - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z GOK Klucze

 • kontynuacja projektu pn.  „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 2020 (warsztaty: garncarstwo i  haft
 • podsumowanie III etapu projektu – wystawa Garncarstwa i haftu w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach

 

"ZABAWA PRZEZ NAUKĘ" - grupa nieformalna „Takie Panie’ (DK Klucze)

 • Warsztaty konstruktorskie, architektoniczne, fotograficzno-filmowe, matematyczne, chemiczne i przyrodnicze

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Krakowskiego, Powiatu Myślenickiego i Gminy Klucze. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie

 


 

2019 r.

"MATECZNIK TRADYCJI" - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z GOK Klucze

 • kontynuacja działań projektu pn.  „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 2020 (warsztaty: garncarstwo i  haft) oraz zorganizowanie 3. Regionalnych Spotkań Kół Gospodyń Wiejskich - warsztaty z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości, reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej

3. REGIONALNE SPOTKANIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH - 5 spotkań  (przedstawicielki KGW, stowarzyszeń kobiecych oraz animatorów kultury ludowej z powiatu olkuskiego) Organizator spotkań: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu,  współorganizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

„SREBRNE, SENIORSKIE WOJAŻE – NA MEDAL” – grupa nieformalna „60+” we współpracy z GOK Klucze

 • warsztaty ceramiczne, podsumowanie działań -  projekt sfinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie" - Inicjatywa DL (DK Klucze)

„SKARBNICA WIEDZY – DZIECIĘCY UNIWERSYTET” – grupa nieformalna „Pomysłowe Panie” we współpracy z GOK Klucze

 • warsztaty teatralne, taneczne, kulinarne, chemiczne, ekologiczne, fotograficzno-filmowe, Spotkania z Architekturą - projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego (DK Klucze)

„BYSTRZAKI” – grupa nieformalna „Gokusie” we współpracy z GOK Klucze

 • warsztaty kreatywnego myślenia, konstruktorskie, warsztaty kulinarne, kreatywne, taneczne, teatralne, „Bystrzkowe bajeczkowo”, Kino Sferyczne, zabawy integracyjne i animacje - dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko – Amerykańskiej Fundacji  Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach, Gminę Klucze i Gminę Bolesław (DK Klucze)

„LEGOLANDIA”  - grupa nieformalna "Pozytywnie zakręceni" we współpracy z GOK Klucze

 • warsztaty z robotyki -  dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko – Amerykańskiej Fundacji  Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach, Gminę Klucze i Gminę Bolesław  (DK Jaroszowiec)

„SPEED-BALL SENIOR” – Stowarzyszenie "SPORTOWNIA" we współpracy z GOK Klucze

 • nauka gry w speed-ball,  treningi, udział w zawodach - projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Sportownia w ramach partnerstwa z Kluczewskim UTW

„UNIWERSYTET AKTYWNEGO SENIORA” - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z GOK Klucze

 • cykl wykładów dla seniorów – 6 modułów zajęć – projekt realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

„KATARZYNKI – TO MY” - Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie i grupa wolontariacka we współpracy z GOK Klucze

 • projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” (DK Klucze)

„BLIŻEJ TRADYCJI” - GOK Klucze

 • warsztaty kulinarne, warsztaty z dziedzictwa kulturowego i uroczyste podsumowanie projektu -  zadanie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru LGD „Nad Białą Przemszą, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Świetlica Kolbark)

„ZAPATRZENI W PRZESZŁOŚĆ” - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • konkurs plastyczny „Odzyskanie Niepodległości – Bohaterowie, Bitwy, Miejsca Pamięci” i Obchody 105. Rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami – projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego   (Bydlin)

XXV BIEG ULICZNY SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW - LKS "Legion" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie XXV Międzynarodowego Biegu Ulicznego. Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w ramach zadania -  upowszechnianie kultury fizycznej pn. "MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO"

 

2018 r.

"PAMIĘTAJMY!" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie cyklu wykładów edukacyjnych o tematyce niepodległościowej, zajęć teatralno-muzycznych, lekcji tematycznej pn. "Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego" i wydarzenia kulturalno-artystycznego pn. "Pamiętajmy!... zapatrzonych w przeszłość, w dni klęski i chwały..."

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 r. pn. "MAŁOPOLSKA. MOJA WOLNOŚĆ"

 

"ROBOCIKI" - grupa nieformalna "Kreatywne" we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie bezpłatnych warsztatów z robotyki

Dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego

 

"BLIŻEJ KULTURY I TRADYCJI" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydinie we współpracy z GOK Klucze

Projekt polegał na organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych, upowszechnianiu i promocja dziedzictwa kulturowego małopolskiej wsi - jej tradycji, rękodzieła, folkloru

 • zorganizowanie warsztatów muzyczno - wokalnych, warsztatów rękodzieła artystycznego i wydarzenia "Kultura i Tradycja" (wykład dot. dziedzictwa kulturowego małopolskiej wsi, koncert zespołów i prezentacje folklorystyczne w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich)

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. "MAŁOPOLSKA - CZAS NA WIEŚ"

 

"Z MYŚLĄ O LEGIONISTACH" - Ochotnicza Straż Pożarna w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zajęcia plastyczne o tematyce odzyskania niepodległości oraz wystawa prac
 • rekonstrukcja wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie

Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie 2018" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach, Gminę Klucze i Gminę Bolesław

 

"BIEG ULICZNY SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW - kontynuacja" - Ludowy Klub Sportowy "LEGION" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie XXIV Międzynarodowego Biegu Ulicznego

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej pn. "MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO"

 

"KINO POD CHMURKĄ" - grupa nieformalna "KINOFANI" we współpracy z  GOK Klucze

 • cykl spotkań z filmem, baśnią, bajką i bajeczką oraz warsztatami plastycznymi dla dzieci a w plenerze projekcja filmu

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"


 

2017

"MATECZNIK TRADYCJI" - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z GOK Klucze

 • podpisanie porozumienia o współpracy
 • organizacja i prowadzenie działań projektu pn.  „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 2020 (warsztaty: garncarstw, taniec ludowy, haft)

 

"BIEG ULICZNY "SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW" - LKS "LEGION" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie Biegu Ulicznego

Wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. w ramach zadania  pn. "Małopolska na sportowo"

 

"BLIŻEJ NIEPODLEGŁOŚCI" - GOK Klucze

 • uroczyste uczczenie obchodów Święta Odzyskania Niepodległości poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturowo-edukacyjnego (w tym: koncertu pieśni patriotycznych) poprzedzonego ogłoszonym konkursem edukacyjno-historycznym na przygotowanie inscenizacji słowno-teatralno-muzycznej o tematyce odzyskania niepodległości

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021 w ramach programu Dotacyjnego "Niepodległa"

 

"ŚLADAMI PAMIĘCI" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 •  uczczenie 103 Rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami
 • współorganizacja XXIII Biegu Ulicznego "Szlakiem Walk Legionistów Bydlin - Krzywopłoty - Załęże
 • zorganizowanie konkursu plastycznego "Odzyskanie Niepodległości - bohaterowie, bitwy, miejsca pamięci"

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego

 

"I KLUCZEWSKI PIKNIK SENIORALNY "SAMO ZDROWIE" - grupa nieformalna Seniorzy 60+ we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie wydarzenia kulturalno - sportowego dla seniorów

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

"KINO W PLENERZE" - grupa nieformalna "KINOMANIACY" we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie dwóch seansów filmowych w plenerze

Dofinansowano ze środków Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE 2017" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach i Gminę Klucze

 

"ROBOTOMANIA" - grupa nieformalna "KREATYWNE PANIE" we współpracy z GOK Klucze

 • bezpłatne warsztaty  z robotyki

Dofinansowano ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Klucze

 


 

2016 

 

"Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego "Szlakiem Walk Legionistów",  konkursu plastycznego "11 listopada - Święto Niepodległości - Bohaterowie, Bitwy, Miejsca Pamięci"
 • zorganizowanie Narodowego Święta Niepodległości "Krzywopłoty - Bydlin - Załęże 2016. 102 rocznicy bitwy pod Krzywopłotami

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego

 

"JURAJSKIE LATO Z NORDIC WALKING I BIEGANIEM" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 •  nauka prawidłowej techniki marszu
 • wspólne uczestnictwo i organizacja XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego "Szlakiem Walk Legionistów" oraz III Zawodów Nordic Walking
 • wyznaczenie i oznakowanie kolejnej trasy długości 5 km do wykorzystywania przez wszystkich chętnych

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2016” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"

 

"POLUBIĆ CAPOEIRA" - Stowarzyszenie "JAROSZOWIEC" we współpracy z GOK Klucze

 • bezpłatne warsztaty sportowe z Capoeiry dla dzieci i młodzieży

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Klucze

 

"RETROSPEKCJA I 10 FRAGMENTÓW SPEKTAKLI NA 10-LECIE UTW w Kluczach" - grupa nieformalna 60+ we współpracy z  GOK Klucze

 • warsztaty teatralne, warsztaty cukiernicze, zorganizowanie uroczystości jubileuszowej, zakupienie pamiątek dla uczestników spotkania

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2016” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"

 

"AKCJA KINO" - grupa nieformalna "Kinomaniacy" we współpracy z GOK Klucze

 • projekcje filmów, baśni, bajek i bajeczek dla dzieci
 • warsztaty plastyczne związane z obejrzanym filmem
 • plenerowy pokaz filmowy

Dofinansowano ze środków Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE 2016" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach i Gminę Klucze

 

"LEGOZABAWA" - grupa nieformalna "Kreatywni" we współpracy z GOK Klucze

 • bezpłatne warsztaty dla z robotyki

Dofinansowano ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Klucze

 


 

2015 

"KLUCZEWSKIE BALETNICZKI PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA" - grupa nieformalna "Mamy małych baletniczek" we współpracy z GOK Klucze

 • przygotowanie sali, bezpłatne warsztaty baletowe, pokaz baletowy, wspólne kolędowanie z zespołem "Ziemia Kluczewska", sesja zdjęciowa

Dofinansowano ze środków Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE 2015" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach i Gminę Klucze

 

 „Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej Seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów” -  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z GOK Klucze

 • warsztaty, zajęcia teatralne, zorganizowanie finału w kilku miejscowościach gminy Klucze (występy na Dzień Seniora) oraz w Miechowie, udział w wizycie studyjnej w Wielkiej Wsi

 Dofinansowano ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 


 

2014

 

"OGRÓD SZTUK - GALERIA POD SREBRNYM ŚWIERKIEM" - Grupa artystyczna "9 - Sił" we współpracy z GOK Klucze

 • Dofinansowano ze środków Programu DZIAŁAJ LOKALNIE VIII"

 

"PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ" - GOK Klucze 

 • Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie/ MIK Kraków z Programu "100-lecie I wojny światowej

 

"ANI SIĘ NIE OBEJRZELIŚMY, A TO JUŻ 5 LAT" - Grupa teatralna przy DK Jaroszowiec we współpracy z GOK Klucze

 • Dofinansowano ze środków Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VIII"

 

„Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów” - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z GOK Klucze

 • warsztaty, konkurs na najlepsze projekty inicjatyw obywatelskich, konferencja podsumowująca projekt
 • realizacja zadania „Seniorzy na rzecz Seniorów - „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA KLUCZEm do ZDROWIA”  zgłoszonego przez grupę „60+” do konkursu na najlepsze pomysły inicjatyw obywatelskich Seniorów w ramach projektu

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

 


 

 2013

"Rozwijający Młodzieżowy Klub "ROLKA" - GOK Klucze

 • Dofinansowano z Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 

XIX Przegląd Dorobku Artystycznego Grup Śpiewaczych "KLUCZEWSKA JESIEŃ 2013"

 • Dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich - Rodzaj przedsięwzięcia: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

  „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej. 60+” - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  wraz z GOK Klucze

 • warsztaty na temat partycypacji obywatelskiej, warsztaty informatyczne, otwarte spotkania  z działaczami społecznymi, cykliczne spotkania liderów 60+

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  na lata 2012 - 2013

 


 

2012 

Dni Ziemi Kluczewskiej 2012. „Bliżej Euro 2012” "Kluczewska Strefa Kibica"  - GOK Klucze

 • Dofinansowano ze środków unijnych za pośrednictwem LGD "Nad Białą Przemszą"  - Leader - PROW 2007 - 2013

 

 


 

2011 

"Nowy desing chóru. I szata zdobi człowieka..." - GOK Klucze

 • Dofinansowano ze środków programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VII"

 

 2006 

"LaIK "Megapixel". Utworzenie Laboratorium Interpretacji Krajobrazu - GOK Klucze

 • Projekt  dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie 

 

 „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” -  GOK Klucze

 

 • Jubileusz 80 - lecia orkiestry dętej z Klucz uświetnił występ zaprzyjaźnionych muzyków z Dzwono-Sierbowic, Zagórowa oraz reprezentacyjnej orkiestry Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. Każda z orkiestr wykonała mini recital składający się z mniej lub bardziej znanych standardów muzycznych, a na zakończenie muzycy połączyli swoje siły i w liczbie 111 zagrali „Marsz Nr 1” - utwór skomponowany przez nieżyjącego już Adama Piątka - wieloletniego dyrygenta orkiestry

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

"Ja Europejczyk - Europa widziana oczami artystów" -  GOK Klucze we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego "Klucz" i Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej

 • kontynuacja projektu "Z domu Pod Lipami" 
 • warsztaty i koncert galowy z okazji wymiany kulturalnej Polski i Niemiec (grupa artystyczna "Krakowiacy" z wizytą w Polsce)

 


 2005

„Z domu Pod Lipami”

 • upowszechnianie kultury polskiej wśród społeczności niemieckiej w  ramach programu „Rok polsko-niemiecki” - GOK Klucze przy partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”

 

 „Wariacje malarskie Jura Krakowsko-Częstochowska dawniej i dziś”  -  GOK Klucze

 • upowszechnianie kultury poprzez promowanie twórczości i środowisk  artystycznych

Dofinansowano ze środków programu operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych" Ministerstwa Kultury -  Narodowe Centrum Kultury - Instytut Adama Mickiewicza

 

 

 


 

 2004 

"Poza Tekstem - warsztaty teatru gestu" - Rada Sołecka Jaroszowca we współpracy z GOK Klucze  

 • Projekt dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie

 

Program Wojewódzki „Konserwator” - GOK Klucze

 • zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych przy pracach na rzecz obiektu zabytkowego Wzgórze Św. Krzyż w Bydlinie - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy