Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje o naborze ofert na usługi - instruktora arteterapii, instruktora pracowni informatycznej, instruktora pracowni kulinarnej i instruktora pracowni muzycznej z choreoterapią - w ramach projektu pn. "Ośrodek Zacisze - dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr: RPMP.09.02.03-12-0454/16-00.

 

 

 

W załączeniu - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby naboru przez okres 30 dni od dnia zakończenia naboru. Po tym okresie w przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych dane zostaną usunięte z bazy danych w sposób uniemożliwiający ich powtórne pozyskanie.