Ludowy Klub Sportowy „LEGION” w Bydlinie  uzyskał wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. Małopolska na sportowo”. LKS „LEGION” jest realizatorem zadania publicznego pn. Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów”.

 

Celem projektu jest organizacja XXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Szlakiem Walk Legionistów” Bydlin – Krzywopłoty – Załęże - Bydlin. Bieg zostanie zorganizowany w miesiącu listopadzie 2017 roku. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu Gminy Klucze, z całego kraju oraz z poza. Projekt ma na celu wspierać, upowszechniać kulturę fizyczną i sport wśród mieszkańców regionu, kraju. Ma zachęcać ludzi z całego kraju, jak i z poza do aktywnego spędzania czasu wolnego. Bieg zorganizowany jest na trasie, gdzie znajdują się miejsca walk o niepodległość.

 

Cel główny projektu, to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Natomiast cele pośrednie planowane do zrealizowania w ramach zadania, to m.in.

- popularyzacja biegów ulicznych oraz propagowanie sportu

   i aktywności   fizycznej,

- popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu,

- profilaktyka zdrowego trybu życia,

- integracja międzypokoleniowa.

 

Projekt pn. Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów” „realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.