Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie, ul. Legionów 41 jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Śladami Pamięci”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”. Celem projektu jest uroczyste uczczenie w miesiącu listopadzie 103 Rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami oraz współorganizacja XXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Szlakiem Walk Legionistów” Bydlin-Krzywopłoty-Załęże-Bydlin. Celem szczegółowym projektu jest upowszechnianie wiedzy, wartości kulturalnej i historycznej o I Wojnie Światowej i działaniach niepodległościowych. Organizację wydarzeń poprzedzi ogłoszony w placówkach oświatowych na terenie gminy Klucze konkurs plastyczny dotyczący tematyki „Odzyskania Niepodległości”. Działania określone w projekcie „Śladami Pamięci” kształtować mają u mieszkańców gminy Klucze młodszych, jak i starszych poczucie więzi z krajem ojczystym, gminą i regionem. Mają wzbogacić również wiedzę na temat historii. Dlatego też ważnym elementem edukacji historycznej i patriotycznej w ramach realizowanego projektu będzie kontakt z historycznymi miejscami: trasą przemarszu legionistów i polami bitewnymi z 1914 roku przy ruinach zamku w Bydlinie. 

 


 

 

 

                                             

 

 

 

 

       

                              

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI -   BOHATEROWIE,  BITWY,  MIEJSCA PAMIĘCI ”

 

 

  1. ORGANIZATOR KONKURSU:

STOWARZYSZENIE „OTWARCI” W BYDLINIE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLUCZACH

 

  1. ZASADY OGÓLNE:

– Konkurs realizowany jest w związku z przypadającą 99 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

- Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK

w Kluczach.

- Siedzibą Komisji Konkursowej jest GOK w Kluczach ul. Partyzantów 1.

- Informacje dotyczące realizacji przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową  organizatorów www.gokklucze.pl

 

  • CELE KONKURSU:

- upowszechnianie wiedzy, wartości kulturalnej i historycznej o I Wojnie Światowej

 i działaniach niepodległościowych

- pobudzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu

- zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Polski

- utrwalenie ważnych wydarzeń w ciekawej formie

 - rozwijanie wyobraźni plastycznej młodych artystów

- odkrywanie talentów plastycznych

 

  1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,

- konkurs jest jednoetapowy i przebiegać będzie w następujących kategoriach:

- przedszkola

- klasy I –III szkół podstawowych

- klasy IV – VI szkół podstawowych

- klasy VII – VIII szkół podstawowych

- za zajęcie I, II, III, miejsca w każdej kategorii przeznaczone będą nagrody rzeczowe

- każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie

- nadesłane prace na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestników

- każdy uczestnik składa tylko jedną pracę

- technika wykonania: dowolna

- materiały – dowolne

- format pracy: A 4 lub większy, jury oceni również prace przestrzenne

- prace plastyczne muszą być zgodne z tematyką konkursu

- każda praca powinna zawierać metryczkę (zał.1)

- prace plastyczne składać należy w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach

  1. Rudnicka 2

- termin składania prac do 06.11.2017 r. (tj. piątek)

- organizatorzy proszą o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie (zał. 2)

- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 12 listopada 2017 r. w Bydlinie

- prace przechodzą na własność organizatora, zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa w galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach

 

  1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową wg kryteriów:

- merytoryczność  (zgodność z tematem)

- koncepcja

- forma (czytelność)

- kompozycja

- ogólny wyraz artystyczny

 

Jury nie dopuszcza do oceny prac wykonanych w zespołach.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- w sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu

- przekazanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu

- wymagane jest wypełnienie zał. nr 3 o ochronie własności intelektualnej i danych osobowych

- organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych, promocyjnych itp. oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich

- dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1182).

 

Szczegółowych informacji związanych z organizacją konkursu udziela:

Pani Ramona Czyżykowska - Liber,   tel. kom. 604 241 729

                       

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu pn.: „Śladami Pamięci” - „projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

 


 

 

 METRYKA PRACY                             -  Zał. nr 1

 

 

Imię i nazwisko autora pracy

 

Grupa wiekowa

 

Nazwa i adres przedszkola /szkoły

 

Numer telefonu, adres e-mail

 

Imię i nazwisko nauczyciela

opiekuna, kontakt: (tel, e-mail)

 

 

 


 

-   Zał. nr 3

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszona do konkursu plastycznego „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI -   BOHATEROWIE,  BITWY,  MIEJSCA PAMIĘCI ”

praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych …………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

W bazie danych organizatorów konkursu oraz przetworzenie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców /opiekunów)

 

 

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu pn.: „Śladami Pamięci”- „projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.


 

-  Zał. nr 2

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

 

NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY :

………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….…………

 

 

   ILOŚĆ UCZNIÓW

 

przedszkola

 

szkoła podstawowa kl. I -III

 

szkoła podstawowa kl. IV - VI

 

 

 

szkoła podstawowa kl. VII - VIII

 

NAUCZYCIEL /OPIEKUN

       tel. kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PIECZĘĆ

                                                PODPIS  DYREKTORA

 

 

 

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu pn.: „Śladami Pamięci” - „projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.