Drukuj

 

KONKURS PLASTYCZNY "NARODZINY POLSKI - CHRZEST 966 - 2016"

DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY KLUCZE.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

POD HONOROWYM PATRONATEM

POSŁÓW NA SEJM RP  AGNIESZKI ŚCIGAJ, LIDII GĄDEK, JACKA OSUCHA

WÓJTA GMINY KLUCZE  NORBERTA BIENIA

Ks. DZIEKANA  MARKA SZELĄGA

 

   REGULAMIN KONKURSU

 

I.  ORGANIZATORZY :

   GMINNY  OŚRODEK  KULTURY  W KLUCZACH  UL. PARTYZANTÓW 1

 

 

II.  ZASADY OGÓLNE :

  - Konkurs realizowany jest w związku z przypadającą 1050 rocznicą Chrztu Polski.

  - Konkurs przeprowadza Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK

   w Kluczach.

  - Informacje dotyczące organizacji przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane  

   telefonicznie (32) 647 14 60 i stronę internetową Organizatorów www.gokklucze.pl/

 

 

III.  CELE KONKURSU :

- zainteresowanie uczniów historią początków państwa polskiego i jego chrześcijańskich tradycji

- rozwijanie zainteresowań plastycznych i twórczych działań uczniów

- kształcenie właściwych wartości patriotycznych i postaw obywatelskich

 

 

IV.  Przebieg KONKURSU :

- Konkurs jest jednoetapowy, przebiegać będzie w trzech kategoriach

                                   a) kategoria I:   grupy dzieci 5 – 6 lat z przedszkoli  

                                   b) kategoria II:  klasy I -III     szkoły podstawowej     

                                   c) kategoria III  klasy IV - VI  szkoły podstawowej

                                   d) kategoria III: klasy I -III     gimnazjum

 

- wszyscy uczestnicy wykonują indywidualnie jedną pracę plastyczną zgodnie z tematyką

  konkursu

- format pracy: przedszkole, szkoła podstawowa   -   A 4

                             gimnazjum           -   A 3

- technika: dowolna ( malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, kolaż itp ) 

- każda praca powinna zawierać metryczkę ( zał. 1)

- prace wraz z metryczką należy składać w siedzibie GOK -u ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

 do dnia 31 marca 2016 r. 

 

- organizatorzy proszą o e-mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie, wysyłając   

 KARTĘ ZGŁOSZENIA ( zał. 2 ) do dnia 25 marca 2016 r.

 

V.  OCENA PRAC :

- prace będą ocenione przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ według kryteriów:

 

   merytoryczność ( zgodność z tematem)

                                                                                                                          

   koncepcja

                                                                                                             

   forma ( czytelność )

                                                                                                      

   kompozycja

                                                                                                           

   ogólny wyraz artystyczny

 

- prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 kwietnia 2016 r o godz. 16.00 na wernisażu podczas  uroczystego wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów.

 

 

 

VI. OCHRONA WŁASNOŚCI I INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH:

 

- Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie o ochronie danych osobowych ( zał. 3 )

 

- Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.

 

- Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych,

  promocyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.

 

- Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o  

  ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r poz. 1182 )

 

 

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE:

 

- W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu.

 

- Przekazanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

- Szczegółowych informacji udziela:

 mgr Wiesław Nadymus - koordynator konkursu tel. 605 693 970

 

 

 

 

 

 

 

 

                             METRYKA PRACY                             -  Zał. nr 1

 

 

Imię i nazwisko autora pracy

 

Grupa wiekowa

 

Nazwa i adres przedszkola / szkoły

 

Numer telefonu, adres e-mail

 

Imię i nazwisko nauczyciela

opiekuna, kontakt: ( tel, e-mail )

 

 

 

-   Zał. nr 3

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszona do konkursu plastycznego „NARODZINY POLSKI – CHRZEST 966 – 2016 „ praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusz praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu )

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych …………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

( Imię i nazwisko uczestnika konkursu )

 

W bazie danych organizatorów konkursu oraz przetworzenie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. poz. 1182 ) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Oraz jej publikacji ( nieodpłatnie ) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

( miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców /opiekunów )

 

       

 

-  Zał. nr 2

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

 

   NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY : ……….……………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

   ILOŚĆ UCZNIÓW

 

kat. I

 

kat. II

 

kat. III

 

 

 

kat. IV

 

NAUCZYCIEL  /  OPIEKUN

       tel. kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PIECZĘĆ

                                                PODPIS  DYREKTORA