Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1
tel. biuro: +48 (32) 647 14 60
e-mail :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor - Mirosław Macek 

---------------------------------------------------------------------

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Wróbel

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

------------------------------------------------------

Dom Kultury "Hutnik"
32-310 Jaroszowiec, ul. Leśna 1
tel. +48 (32) 642 80 05

 

Dom Kultury "Papiernik"
32-310 Klucze, ul. Rudnicka 2a
+48 798 948 550 (od pon. do pt. w godz. 11.00 - 19.00)

 

 

Ośrodek Rekreacyjny w Jaroszowcu
32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 15
tel. +48 (32) 645 70 85
http://www.lesnyzakatek.turystyka.pl/

 

Świetlica w Kolbarku
32-310 Kolbark, ul. Źródlana 3

 

Świetlica w Kwaśniowie
32-310 Kwaśniów Górny, ul. Długa 52

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 32/6471460.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

 


 

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach z siedzibą w Kluczach 32-310, ul. Partyzantów 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

            tel. +48 326471460.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/gokklucze/ , w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, ( art. 6 ust. 1 lit f) RODO) jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Przetwarzanie odbywa się również na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) jaką wyraził Pan/i rozpoczynając korzystanie z platformy mediów społecznościowych, wyrażonej w stosunku do podmiotów administrujących poszczególnymi serwisami.
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 1. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (uodo.gov.pl).
 2. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

 

 1. Usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

 

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM META PLATFORMS IRELAND LIMITED (FACEBOOK)

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych korzystających z fanpage'a jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach reprezentowany przez Dyrektora , ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 (32) 647 14 60.
 2. Dodatkowo informujemy, że za przetwarzanie danych osób korzystających ze wszystkich funkcjonalności portalu Facebook, jest odpowiedzialny odrębny Administrator, którym jest Meta Platforms Ireland Limited. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora portalu Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w przypadku dokonania obserwacji naszego fanpage'a poprzez dokonanie subskrypcji „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowania przez Państwa komentarza lub reakcji pod którymkolwiek z zamieszczonych postów, w przypadku przesłania prywatnej wiadomości, a także w celach statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez Facebooka w zależności od interakcji, którą podejmuje użytkownik.
 5. Administrator może przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informację przekazane w wiadomościach lub komentarzach.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz wyrażonej zgody na  podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO, w  jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
 • informowania Państwa o naszej aktywności, organizowanych  warsztatach, sekcjach wokalnych, konkursach, wydarzeniach artystycznych i kulturalnych  oraz promowania wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, a także osiągnieć uczestników warsztatów i konkursów.
 • administrowania i zarządzania fanpage'em , w tym również udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników.
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 1. Meta Platforms Ireland Limited jako odrębny Administrator, odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach Facebooka może przetwarzać dane użytkowników portalu we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. Więcej o przetwarzaniu danych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdą Państwo pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 2. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z fanpage'a Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, mogą być dostępne dla Administratora tego portalu - tj. Meta Platforms Ireland Limited. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage'u mogą być również dostępne dla innych użytkowników Facebooka.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres :
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z obserwowania profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. Niezależnie od przechowywania danych przez GOK, własne okresy przechowywania danych może stosować Administrator Meta Platforms Ireland Limited.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
 3. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage'a jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności np. możliwość zamieszczenia komentarzy.
 4. Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Należy mieć jednak na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w ramach Facebooka ma ponadnarodowy charakter. Meta Platforms Ireland Limited może przekazywać dane poza obszar EOG, na podstawie właściwych przepisów prawa, umożliwiających takie transfery.
  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 5. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.