11.10.2017 r. w Domu Kultury "Papiernik" odbyły się warsztaty z robotyki dla dzieci w wieku 8-13 lat. Takie zajęcia bardzo się dzieciom podobają.

 

"Projekt "ROBOTOMANIA" jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego, Gminy Kraków i Gminy Klucze”

FOTORELACJA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=1666624423410146

 

 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „LEGION” w Bydlinie  uzyskał wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. Małopolska na sportowo”. LKS „LEGION” jest realizatorem zadania publicznego pn. Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów”.

 

Celem projektu jest organizacja XXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Szlakiem Walk Legionistów” Bydlin – Krzywopłoty – Załęże - Bydlin. Bieg zostanie zorganizowany w miesiącu listopadzie 2017 roku. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu Gminy Klucze, z całego kraju oraz z poza. Projekt ma na celu wspierać, upowszechniać kulturę fizyczną i sport wśród mieszkańców regionu, kraju. Ma zachęcać ludzi z całego kraju, jak i z poza do aktywnego spędzania czasu wolnego. Bieg zorganizowany jest na trasie, gdzie znajdują się miejsca walk o niepodległość.

 

Cel główny projektu, to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Natomiast cele pośrednie planowane do zrealizowania w ramach zadania, to m.in.

- popularyzacja biegów ulicznych oraz propagowanie sportu

   i aktywności   fizycznej,

- popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu,

- profilaktyka zdrowego trybu życia,

- integracja międzypokoleniowa.

 

Projekt pn. Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów” „realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uzyskał dofinansowanie w programie dotacyjnym „Niepodległa”.

Celem strategicznym programu „Niepodległa” jest zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości,

w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna.

Do w/w konkursu wpłynęły 672 wnioski, spośród których 109 otrzymało dofinansowanie w tym, także wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach pn. „Bliżej Niepodległości”. Projekt zakłada uroczyste uczczenie obchodów Święta Odzyskania Niepodległości poprzez organizację w miesiącu listopadzie w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach imprezy kulturowo-edukacyjnej upamiętniającej 103 rocznicę bitwy pod Krzywopłotami i upowszechniającej wiedzę, wartości kulturalne i historyczne o I Wojnie Światowej i działaniach niepodległościowych. Organizację uroczystości poprzedzi ogłoszony w siedmiu szkołach podstawowych z gminy Klucze konkurs edukacyjno - historyczny na przygotowanie 15 minutowej inscenizacji słowno- teatralno-muzycznej o tematyce "Odzyskania Niepodległości". Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zaprezentują swoje inscenizacje na scenie Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach podczas imprezy kulturowo - edukacyjnej, gdzie również odbiorą nagrody za zdobycie głównych miejsc. Głównym punktem uroczystości będzie koncert pieśni patriotycznych. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych o tematyce "Odzyskania Niepodległości".     

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od najmłodszych mieszkańców gminy Klucze po seniorów. Głównym celem projektu jest pobudzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej dotyczącej czynów niepodległościowych.

 

 

Projekt „Bliżej Niepodległości” dofinansowano  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 


 

„BLIŻEJ NIEPODLEGŁOŚCI”

REGULAMIN KONKURSU

EDUKACYJNO – HISTORYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE INSCENIZACJI

SŁOWNO – TEATRALNO – MUZYCZNEJ O TEMATYCE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

ORGANIZATOR: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLUCZACH

CEL  OGÓLNY:

 1. UROCZYSTE UCZCZENIE OBCHODÓW ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 2. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 3. UPAMIĘTNIENIE 103 ROCZNICY BITWY POD KRZYWOPŁOTAMI
 4. UPOWSZECHNIENIE WIEDZY ORAZ WARTOŚCI KULTURALNYCH I HISTORYCZNYCH O I WOJNIE ŚWIATOWEJ I DZIAŁANIACH NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

ZASADY ORGANIZACYJNE:

 1. DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORGANIZATOR ZAPRASZA SZKOŁY PODSTAWOWE Z TERENU GMINY KLUCZE – GRUPY MAX. 10 – OSOBOWE
 2. REPERTUAR: INSCENIZACJA SŁOWNO – TEATRALNO – MUZYCZNA
 3. CZAS TRWANIA: 15 MINUT
 4. PROGRAM PREZENTOWANY PRZEZ UCZESTNIKÓW KONKURSU BĘDZIE OCENIAĆ POWOŁANE W TYM CELU JURY
 5. KRYTERIA OCENY:

- DOBÓR REPERTUARU (DOSTOSOWANIE TREŚCI DO WIEKU WYKONAWCÓW I MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA POWIERZONEGO IM ZADANIA ARTYSTYCZNEGO)

- KULTURA ŻYWEGO SŁOWA

- SCENARIUSZ I REŻYSERIA

- KREATYWNOŚĆ I POMYSŁOWOŚĆ

- FORMA, WYKONANIE, INSCENIZACJA, PRZEKAZ ARTYSTYCZNY

 1. PODSTAWĄ WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE LUB DOSTARCZENIE ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH, UL. PARTYZANTÓW 1, 32-310 KLUCZE,

TEL 32 647 14 60 W TERMINIE DO DNIA 31.10.2017 R.

 

 

CZAS I MIEJSCE:

 1. PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE ODBĘDĄ SIĘ W DOMU KULTURY „PAPIERNIK” W KLUCZACH DNIA 22 LISTOPADA 2017 R. /ŚRODA/ OD GODZ. 10.00.

 

 1. INFORMACJE O KOLEJNOŚCI WYSTĘPÓW ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.gokklucze.pl ORAZ NA FACEBOOKU.

 

NAGRODY:

- JURY NAGRODZI TRZY NAJLEPSZE WIDOWISKA , PRZYZNAJĄC GRUPOM NAGRODY RZECZOWE. POZOSTAŁE GRUPY OTRZYMAJĄ NAGRODY POCIESZENIA, A WSZYSTKIE GRUPY  BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE  OTRZYMAJĄ DYPLOMY.

 

FINAŁ KONKURSU:

- ZDOBYWCY TRZECH PIERWSZYCH MIEJSC ZAPREZENTUJĄ SWOJE INSCENIZACJE   NA SCENIE DOMU KULTURY „PAPIERNIK” W KLUCZACH PODCZAS IMPREZY KULTURALNO – EDUKACYJNEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 17.15.

 

 


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 1. Nazwa grupy …………………………………………….………………….……………………………………………….…………………
 2. Szkoła……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
 3. Adres, nr telefonu ………………………………………………………………………………………………….………….…………….
 4. Imię nazwisko nauczyciela/opiekuna grupy …..………………………………………………………….……….……………
 5. Wiek uczestników ……………………………………………………………………………………………………….……………........
 6. Ilość uczestników ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 7. Informacje o inscenizacji:

- tytuł …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- czas trwania ………………………………………………………………………………………………………………………………………

- autor tekstu/ scenariusza ………………………………………………………………………………………………………….………

- opracowanie plastyczne/ scenografia ……………………………………………….………………………………………………

- opracowanie muzyczne …………………………………….……………………………………………………………………………….

 1. Potrzeby techniczne …………………………………………………………………………………………………………………………

*Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami Regulaminu i akceptuję go.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z działaniami w ramach projektu „Bliżej Niepodległości”.

*Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku grupy uczestniczącej w przeglądzie i finale, utrwalonego za pomocą dostępnych technik fotograficznych i nagraniowych (audio, video) na wszelkich polach eksploatacji, w tym: wprowadzanie do pamięci komputera i internetu, zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, publicznego odtwarzania, wyświetlania.

 

…………………………………………..                                                                                     ………….………………………………

Miejscowość i data                                                                                                       Podpis, pieczęć Dyrektora

                                             

 

Projekt „Bliżej Niepodległości” dofinansowano  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.