ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakup zestawu mebli kuchennych do zaplecza kuchennego – Świetlica Kolbark

o  wartości poniżej 20 000,00 zł (netto)

(nazwa i rodzaj zamówienia)

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup zestawu mebli kuchennych do zaplecza kuchennego – Świetlica Kolbark

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zaplecze kuchenne:

 1. Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 1000x600x850 mm z zamkiem
 2. Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe 1000x400x600 mm z zamkiem
 3. Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1000x600x850 mm
 4. Szafka wisząca, drzwi suwane 1000x400x600 mm
 5. Stół przyścienny z półką 1600x600x850 mm
 6. Szafka wisząca, drzwi suwane 800x400x600 mm

Dostawę należy wykonać zgodnie z załączonym zestawieniem. Dostarczone wyposażenie ma być zgodne lub o równoważnych parametrach.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszystkie koszty związane
z transportem, rozładunkiem rozmieszczeniem, ustawieniem, i montażem elementów
wyposażenia meblowego własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi.

terminy wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy

okres gwarancji: minimum  24 miesiące

warunki  płatności :

 1. a) Za wykonane dostawy ustala się wynagrodzenie Ryczałtowe Wykonawcy.
 2. b) Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
 3. c) Protokoły odbioru częściowego i bezusterkowy protokół odbioru końcowego będą stanowiły wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie poszczególnych etapów umowy, jak
  i całego przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę  faktur częściowych i faktury końcowej z tytułu wykonanych dostaw.

 

 1. d) Za dostawy niewykonane lub dostawy dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
 2. e) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści.  Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów          
 3. f) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

 1. Warunki:

Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

- Kryteria oceny ofert: 100 % cena,

- Forma wynagrodzenia – ryczałtowe,

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesiące,

- Miejsce dostawy 32-310 Kolbark ul. Źródlana 3

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien:

- podać cenę brutto każdej pozycji oraz cenę jednostkową a następnie wszystkie pozycje zsumować   obliczając cenę oferty (brutto). Wykonawca powinien podać kwotę podatku od towarów i usług
   (VAT).

-  Wykonawca w cenę oferty powinien wkalkulować koszty wynikające z usług dodatkowych
   tj. transportu, rozładunku itp.

-  Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości  zamówienia.

 

 1. Istotne postanowienia umowne:

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

4.1. Dostarczenie wyposażenia o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu  do złożenia oferty;

4.2. Transport wyposażenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zamawiającego

4.3. Terminowa realizacja przedmiotu umowy;

4.4  Zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy;

4.5  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru  przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji;

4.6  Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji zamówienia, jakość dostaw, opóźnienie planowanej daty realizacji przedmiotu umowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających  zagrożeniom;

4.7  Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do dostaw realizowanych przez podwykonawców.

 

III.  Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2019 r. do godziny 15:30 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

lub przesyłając na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta  musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz  pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:

„Zakup zestawu mebli kuchennych do zaplecza kuchennego – Świetlica Kolbark”

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Do oferty należy załączyć:

- Wycenę jednostkową

 

Klucze , dnia  11.07. 2019 r.